Algemene Voorwaarden en Privacy policy

Algemene Voorwaarden en Privacy policy

Algemene Voorwaarden van Sir-Arthy by Sir-Arthur by Brudante, gevestigd te Breda

Versie geldig vanaf 01-09-2020

 

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Sir-Arthur by Brudante . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sir-Arthur by Brudante . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sir-Arthur by Brudante  behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sir-Arthur by Brudante erkend.

1.4 Sir-Arthur by Brudante  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

     2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sir-Arthur by Brudante  bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Sir-Arthur by Brudante  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sir-Arthur by Brudante  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

  1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW. 

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sir-Arthur by Brudante  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Sir-Arthur by Brudante . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Sir-Arthur by Brudante  er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 

  1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sir-Arthur by Brudante , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sir-Arthur by Brudante . Sir-Arthur by Brudante  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Sir-Arthur by Brudante  respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Sir-Arthur by Brudante  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

  1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sir-Arthur by Brudante ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Sir-Arthur by Brudante . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Sir-Arthur by Brudante  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Sir-Arthur by Brudante  gegrond worden bevonden, zal Sir-Arthur by Brudante  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sir-Arthur by Brudante  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Sir-Arthur by Brudante ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sir-Arthur by Brudante  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sir-Arthur by Brudante  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Sir-Arthur by Brudante  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Sir-Arthur by Brudante  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sir-Arthur by Brudante  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  1. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Sir-Arthur by Brudante en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Sir-Arthur by Brudante op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Sir-Arthur by Brudante behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

  1. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende leeftijd, materiaal, gewicht, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Sir-Arthur by Brudante  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

9.1 Sir-Arthur by Brudante  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sir-Arthur by Brudante  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Sir-Arthur by Brudante  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sir-Arthur by Brudante gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Sir-Arthur by Brudante bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

  1. Aansprakelijkheid

10.1 Sir-Arthur by Brudante  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan door verkeerd aanwenden van de producten. 

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sir-Arthur by Brudante en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis.

 

Privacy policy

Doeleinden van gebruik

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: De acceptatie van bestellingen; verzenden van de nieuwsbrief (als u hiervoor staat ingeschreven); telefonisch contact of contact via email, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; de mogelijkheid van het maken van een account; om goederen en diensten bij u af te leveren; het doen van een tevredenheidsonderzoek; relatiebeheer; het nakomen van wettelijke verplichtingen; uitvoering van overige overeenkomsten met de klant.

Sir-Arthur bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die men actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Gegevens over de activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer, indien een betaling is uitgevoerd

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Sir-Arthur samenwerkende partners, zoals webbouwers en verzendmaatschappijen inschakelen. In verband daarmee kan Sir-Arthur persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Sir-Arthur, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Als u geen informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze nieuwsbrief, door telefonisch contact met Sir-Arthur (wo-za van 10.00-18.00 uur via +3235019084, schriftelijk: info@Sir-Arthur.com of via Hopland 34, 2000 Antwerpen

Sir-Arthur gebruikt persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

De veiligheid van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als men een bestelling plaatst of inlogt, gebruiken wij een Secure Socket Layer (SSL)-encryptie, die de informatie versleutelt voordat deze aan ons wordt verstuurd. Hierdoor is deze informatie tegen onbevoegd gebruik beveiligd.

Rechten

Klanten mogen ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kan men ons verzoeken persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Sir-Arthur, info@Sir-Arthur.com

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen "cookies"). Met behulp van cookies zorgt Sir-Arthur er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en zorgen dat de website goed werkt.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies worden geplaatst. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én onze commerciële belangen zoveel mogelijk waarborgen.